Všeobecné podmienky účasti na Operácii

Úvod
ActForSport, zjednodušená akciová společnost s kapitálem 20.468,70 euro, se sídlem společnosti na adrese 18 Rue Balthazar Dieudé, 13006 Marseille, FRANCIE, zapsaná v Obchodním rejstříku a v rejstříku společností v Saint-Etienne pod číslem 810 589 853 („ActForSport“), nabízí operaci realizovanou prostřednictvím webových stránek https://www.bigmatprosport.cz/ (i) umožňující vybraným amatérským sportovním klubům, aby byly sponzorovány partnery na základě níže uvedených podmínek.

DIČ: FR38810589853

Ředitel publikace: Kévin Fournier

Hostitel: Webflow Inc., 398 11th Street, San Francisco, CA 94103.

DIČ: PL6762461659

Máte-li jakékoli dotazy, můžete kontaktovat ActForSport e-mailem na následující adrese: hello@actforsport.eu.
1. Definice
Jednotlivé termíny, uvedené níže ve Všeobecných podmínkách, mají následující význam:Všeobecné podmínky: označují tyto všeobecné podmínky účasti na Operaci.Zápis: označuje přihlášení Účastníka přes Web v souladu s článkem 6, který mu umožňuje účastnit se Operace.Operace: označuje operaci navrhovanou ActForSport a jejími Partnery, která umožní Účastníkům, aby prostřednictvím Zápisu (i) byli vybráni a využili sponsoringu.Partner: označuje partnera ActForSport, který bude sponzorovat sponzorovaného účastníka. V tomto případě se jedná o: BigMat.Účastník: označuje amatérský sportovní klub, ve formě asociace, který se přihlásil.Sponzorovaný účastník: označuje Vybraného účastníka, který bude sponzorován v souladu s články 7.1 a 7.2, a bude požívat dalších výhod Operace.Strana(y): označuje Účastníka a/nebo ActForSport.Politika důvěrnosti: označuje politiku důvěrnosti ActForSport, která je dostupná na: https://www.lacentraledusport.fr/privacy.Webové stránky: označuje webové stránky nabízející Operaci a dostupné na následující adrese: https://www.bigmatprosport.cz/.Sponsoring: označuje dodávku sportovního oblečení s logem Partnera. Toto oblečení zajistí ActForSport za podmínek uvedených v článku 7.Uživatel: označuje jakoukoli osobu, která si prohlíží, nebo používá funkce webových stránek.
2. Předmět
2.1. Tyto všeobecné podmínky upravují (i) podmínky používání Webových stránek ze strany Uživatele (ii) podmínky účasti na Operaci, (iii) podmínky Sponzoringu a obecněji (v) práva a povinnosti ActForSport, Účastníka a Uživatele tak, jak jsou definovány níže.

2.2. Tyto všeobecné podmínky a Politika důvěrnosti tvoří nedělitelný celek a mají převahu nad jakýmkoli jiným dokumentem. Tímto jsou součástí podmínek, na kterých se shodli Účastník a/nebo Uživatel a/nebo ActForSport. Nahrazují veškeré dokumenty, předchozí dohody a komunikace, včetně ústních či jiné povahy.
3. Délka
‍Tyto všeobecné podmínky jsou aplikovatelné od jejich přijetí Uživatelem nebo Účastníkem.
4. Přijetí a změny
4.1. Tyto Všeobecné podmínky jsou sděleny Uživateli v rámci prvního zápisového formuláře (jsou dostupné na této adrese: https://www.bigmatprosport.cz/vseobecne-podmienky-ucasti) a Účastník je povinen přijmout.

4.2. Zaškrtnutím políčka „Přijímám Všeobecné podmínky účasti na Operaci a potvrzuji, že je mi více než 18 let.*“, Účastník potvrzuje, že se s nimi seznámil a prohlašuje, že přijímá všechna ustanovené uvedená ve Všeobecných podmínkách. Vstupem na Webové stránky Uživatel prohlašuje, že se seznámil a přijímá podmínky používání Webových stránek tak, jak jsou uvedeny v článku 5 Všeobecných podmínek.

4.3. Veškerá účast na Operaci s sebou nese bezvýhradné přijetí a dodržení všech podmínek Všeobecných podmínek ze strany Účastníka.

4.4. Všeobecné aplikovatelné podmínky jsou podmínky platné v den konzultace Webových stránek Uživatelem a v den Zápisu Účastníka. Tyto Všeobecné podmínky v podobě, v jaké je přijme Účastník během Zápisu, zůstanou aplikovatelné po celou dobu účastni na Operaci a během Sponsoringu.

4.5. ActForSport si vyhrazuje právo částečně nebo plně změnit Všeobecné podmínky tak, aby odpovídaly potřebám a vývoji Operace, a to kdykoliv. Nicméně tyto nové Všeobecné podmínky vstoupí v platnost pouze tehdy, když jejich změnu ActForSport oznámí a Účastník je přijme.

4.6. Účastník a Uživatel potvrzují, že jsou způsobilí přijímat Všeobecné podmínky a zavazují se je dodržovat.

4.7. Pokud přijme Všeobecné podmínky jménem právnické osoby, Účastník a/nebo Uživatel musí prokázat, že na to má právo a způsobilost.
5. Používání Webových stránek
5.1. Přístup na Webové stránky5.1.1. Uživatel prohlašuje, že je způsobilý a má potřebné prostředky pro přístup a využívání Webových stránek, zejména přístup na Internet, zajištěný u dodavatele dle svého výběru. Náklady za toto připojení nese Uživatel.Uživatel zejména prohlašuje:Kvalita a důvěryhodnost přenosů závisí na infrastruktuře sítí, na kterých převody probíhají. Jsou náhodné, což může vést k poruchám nebo saturaci sítí. Uživatel se tak dostává do neschopnosti používat Webové stránky.Je na něm, aby zajistil bezpečnost cílového vybavení a vlastních údajů, softwarů nebo jiného vybavení, které má k dispozici, zejména pokud jde o ochranu před viry nebo pokusy o vniknutí, jejichž by se mohl stát obětí.Veškeré zařízení připojené k Webovým stránkám je a bude v jeho odpovědnosti, zejména v případě poškození, které by bylo přímo či nepřímo způsobené jeho připojením na Web.

5.1.2. ActForSport se snaží udržet Webové stránky přístupné, nicméně nezaručuje žádný konkrétní výsledek. Přístup na Webové stránky může být přerušen kvůli údržbě, aktualizacím nebo z jakýchkoli jiných technických důvodů.5.2. Duševní vlastnictví

5.2.1. Všechna práva na duševní vlastnictví, zejména autorská práva, sousedská práva, práva značek, práva producentů databází, týkající se jak struktury, tak obsahu Webových stránek, jsou výlučným vlastnictvím ActForSport nebo Partnerů.

5.2.2. Jakákoli reprodukce, distribuce, destrukce, provozování, stahování, šíření, extrakce, přenos, změna nebo transformace celých nebo části Webových stránek bez předchozího a výslovného povolení ActForSport je zakázána a představuje porušení práv duševního vlastnictví.

5.2.3. V důsledku toho se Uživatel výslovně zavazuje:Používat Webové stránky pouze k seznámení se a/nebo využití Operace.Nenarušovat práva duševního vlastnictví, jež jsou v držení ActForSport a Partnerů Webových stránek, jejich značek a jakéhokoli rozlišujícího prvku, ani těch, jež jsou držena třetími stranami a týkají se obsahu, který je zveřejňován online na Webových stránkách.Nekopírovat, jakýmkoli způsobem a pomocí jakéhokoli softwaru obsah webových stránek.nereprodukovat, nenarušovat nebo neměnit Webové stránky bez předchozího výslovného souhlasu ActForSport.Neextrahovat nebo znovu nepoužívat k obchodním nebo soukromým účelům, bez písemného předchozího povolení ActForSport zásadní či podružnou část Webových stránek a různé dokumenty, které dostane v rámci Operace.5.3. Hypertextové linky

5.3.3. Webové stránky mohou nabízet linky na jiné webové stránky. Webové stránky, na které tyto hypertextové linky odkazují jsou, pokud není uvedeno jinak, nezávislé na Webových stránkách, na ActForSport a jejích Partnerech.

5.3.4. ActForSport nebo Partneři nemohou být v žádném případě odpovědní za obsah těchto webů, za škody, které by mohly vyplynout z připojení na tyto stránky, z informací, které jsou zde uvedeny nebo z transakcí, které by mohly být provedeny.

5.3.5. Jakýkoli hypertextový link, jakékoli povahy, umožňující přístup na Webové stránky, na jakoukoli stránku nebo prvek, vyžaduje předchozí písemné povolení od ActForSport.
6. Přihlášení na Operaci
6.1. Před samotnou účastí na Operaci musí Účastník projít Zápisem na Webových stránkách a na formulář uvést především: příjmení, jméno, datum narození, PSČ, e-mail, telefon, název klubu (všemi písmeny), celkový počet členů, počet týmů mládeže, hlavní funkci v rámci klubu a zda má na starosti nákup vybavení.

6.2. Jakmile zápis proběhne, bude automaticky odeslán potvrzující e-mail na uvedenou e-mailovou adresu.

6.3. Účastník se bude moci přihlásit od 11. dubna 18 hodin (Paříž) do 9. května 14 hodin (Paříž) včetně.

6.4. Údaje požadované ActForSport jsou sbírány za účelem správného provedení Operace. V důsledku toho je Účastník informován o tom, že je třeba dodat požadované informace dříve, než se tým bude účastnit Operace.

6.5. ActForSport si vyhrazuje právo požádat Účastníka o chybějící nebo doplňující informace potřebné k účasti na Operaci.

6.6. Uvedené informace musí být kompletní, přesné a aktualizované, za což Účastník ručí. V případě změny některé z uvedených informací během Operace se Účastník zavazuje aktualizovat tyto informace, aby mohl udržovat jejich správnost, a musí informovat ActForSport o všech provedených změnách.
7. Sponsoring
7.1. Výběr Účastníka

7.1.1. ActForSport a Partner vyberou 28 Účastníků, kteří budou moci využít Sponsoringu. Cílem výběru je, aby vybraní účastní byli rovnoměrně geograficky rozmístěni dle uvážení ActForSport a Partnera.

7.1.2. Jména vybraných Účastníků („Sponzorovaní účastníci“) budou zveřejněna prostřednictvím webových stránek 30. května v 18 hodin, což Účastník povoluje. Zaručuje mu to možnost využít všech práv a pravomocí potřebných za tímto účelem.

7.1.3.Sponsorovaní Účastníci obdrží e-mail:který jim 30. května potvrdí, že byli vybráni do sponzorského programukde bude uvedeno, kteří Partneři je budou sponzorovat.

7.2. Obsah sponsoringu

7.2.1. Sponzorovaný Účastník dostane v rámci sponsoringu od některého z Partnerů sportovní oblečení tvoření dresem, šortkami a párem ponožek značky Adidas/Hummel, na kterých bude zobrazeno logo Partnera, logo klubu a číslo člena uvedené při Zápise („Oblečení“).

7.2.2. ActForSport vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby Oblečení bylo Sponzorovanému Účastníkovi dodáno od poloviny září 2022.

7.3. Povinnosti Sponzorovaného Účastníka

7.3.1. Sponzorovaný Účastník se zavazuje, že členové jeho týmu budou používat Dresy během oficiálních utkání.

7.3.2. Sponzorovaný Účastník se zavazuje, že zveřejní alespoň 2 příspěvky na sociálních sítích poté, co obdrží Dresy a během tréninku/soutěže. Použije hashtag operace, tedy #BigMatSportingClub a uvede BigMat CZ (@bigmatcz) a ActForSport (@ActForSport).

7.3.3. Sponzorovaný Účastník bude moci na dresech uvést jakékoli další sponzory, kromě sponzorů věnujících se konkurenční aktivitě Partnera (všechny společnosti prodávají stavební materiály).

7.3.4. Sponzorovaný účastník se zavazuje, že nebude poškozovat dobré jméno a image značky a Partnera.

7.3.5. Sponzorovaný Účastník souhlasí, že jeho příjmení, značky, štítky a logo budou použity ActForSport a Partnerem, a to nevýlučně a zdarma, k reklamním a marketingovým účelům ve Francii, a to po celou dobu trvání Všeobecných podmínek. Sponzorovaný Účastník zaručuje, že má veškerá práva duševního vlastnictví potřebná k tomuto účelu.

7.3.6. Sponzorovaný účastník zajistí, že členové jeho týmu poskytnou ActForSport nevýlučně a zdarma práva na zobrazování tak, aby Partner jich mohl využít k reklamním a marketingovým účelům.
Art 8. Odpovědnost
8.1. V každém případě celková odpovědnost ActForSport vůči Účastníkovi nepřesáhne částku 1000 euro.

8.2. ActForSport nebo její dodavatelé neponesou v žádném případě odpovědnost vůči Účastníkovi za nepřímé škody nebo škody následující po krocích Účastníka v rámci provádění nebo neprovádění smluvních povinností. Na základě výslovného souhlasu jsou Stranami za nepřímé nebo následné škody považovány takové škody, které nezakládají právo na náhradu škod, jako například ztráta zisku, ztráta příjmů, ztráta údajů, ztráta image značky a ztráta klientely.

8.3. ActForSport neposkytuje žádnou záruku Účastníkovi nebo Uživateli a nemůže být hnána k odpovědnosti kvůli možným chybám, chybným nebo špatným informacím, nedostatku dostupnosti informací na Marketplace nebo Webových stránkách.

8.4. V případě, že Účastník nebo Uživatel poruší povinnosti popsané v těchto Všeobecných podmínkách, bude muset odškodnit ActForSport za všechny přímé a nepřímé škody, které utrpěla v důsledku tohoto jednání.
Art 9. Vyšší moc
Strany nemohou být poháněny k odpovědnosti v případě, kdy plnění některé z povinností je narušeno nebo zpožděno v důsledku zásahu vyšší moc tak, jak to hodnotí právní věda a definuje čllánek 1218 Občanského zákoníku. Mezi zásahy vyšší moci se řadí například přírodní katastrofy, požáry, nefungování nebo přerušení telekomunikačních sítí, výpadek elektrické sítě.
Art 10. Vypovězení Všeobecných podmínek
V případě porušení platné legislativy, nesplnění některé z povinností uvedených ve Všeobecných podmínkách, nebo obecnější v případě jejich nerespektování, ActForSport si vyhrazuje právo vypovědět Sponsoring a/nebo Všeobecné podmínky a/nebo vyškrtnout ze Zápisu poté, co předtím vydala napomenutí ohledně neplnění podmínek, a toto napomenutí zůstalo bez odezvy po dobu sedmi dnů
Arti 11. Dělitelnost
V případě, že by některé nebo více nařízení těchto Všeobecných podmínek bylo z jakéhokoli důvodu prohlášeno za neplatné a bylo tak učiněno rozhodnutím soudu, ostatní nařízení budou i nadále platit.
Arti 12. Odmítnutí
Skutečnost, že ActForSport neuplatní některé své právo nebo nařízení těchto Všeobecných podmínek, neznamená, že je tento krok možné interpretovat jako odmítnutí. Bude jej moci využít později.
Art 13. Aplikovatelný zákon a soudní příslušnost
13.1. Tyto Všeobecné podmínky jsou sepsány ve francouzském jazyce a řídí se francouzským právem.

13.2. Veškeré spory týkající se platnosti, interpretace, výkonu, vypovězení Všeobecných podmínek nebo Sponsoringu spadají do kompetence soudů a jurisdikcí při Odvolacím soudu v Lyonu.